Polityka ochrony prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych, podanych przez Klientów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych.
 2. Zakładając konto klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 3. Podanie danych osobowych Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep internetowy.
 4. Administratorem danych osobowych użytkowników jest ABC ogrodnictwa Jacek Gmurowski, 05-091 Ząbki, ul. Powstańców  2A m. 57, NIP 1251018110, Regon 016333048.
 5. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności użytkowników. Działania te przejawiają się przede wszystkim poprzez dobieranie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników w szczególności poprzez nieudostępnianie ich osobom trzecim, oraz zapobiega przetwarzaniu ich wbrew przepisom prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych oraz w miarę swoich możliwości ogranicza dostęp do tych danych.
 6. Zbiór danych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w dniu 14.04.2015. i jest wpisany po ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod nr 8860/2015.*
 7. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda samych użytkowników, jak również upoważnienia ustawowe do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach sklepu.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast podanie danych osobowych, o których mowa w części IV regulaminu jest konieczne do zwarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Dane podane przez użytkownika wykorzystywane są do celów kontaktowania się z użytkownikiem, księgowych, oraz innych związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.  W przypadkach wskazanych w regulaminie określone dane osobowe będą udostępniane innym użytkownikom w celu wykonania zawartej transakcji. Dane osobowe ponadto służą do weryfikacji osoby rejestrującej, oraz spełniania przez nią warunków regulaminu i przepisów prawa.
 10. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w  zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności w przypadku uzyskania informacji o korzystaniu przez użytkownika z usług platformy handlowej niezgodnie z regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 12. Administrator zapewnia realizację uprawnień użytkowników wynikających z ustawy  o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014r., poz. 1182 ze zm.), w tym prawa do dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawy, oraz kontroli ich przetwarzania. W przypadku dokonania naruszenia przepisów w/w ustawy użytkownicy mogą wnieść pisemne, uzasadnione żądanie zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Użytkownicy są uprawnieni także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora w przypadku gdy platforma handlowa ma zamiar przetwarzać je w celach marketingowych lub w sytuacji przekazania danych osobowych innemu administratorowi.
 13. Użytkownicy mają możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Administrator zapewnia użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania, oraz w innych przez prawo przewidziane. Odmowa usunięcia danych osobowych może nastąpić tylko w przypadkach przez prawo przewidziane, w szczególności do przypadków takich należy sytuacja, w której użytkownik nie uregulował swoich zobowiązań w stosunku do sklepu internetowego.
 14. Administrator wykorzystuje adresy IP użytkowników w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP służą do zbierania danych statystycznych, informacji demograficznych. Dane opisane w zdaniu poprzednim mogą być wykorzystywane również łącznie z danymi podanymi przez użytkowników sklepu w celu realizacji usług w ramach platformy handlowej.
 15. Sklep internetowy stosuje pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników platformy handlowej. Ponadto informacje te służą do opracowania statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej zapisywanie plików cookies może utrudniać korzystanie ze sklepu internetowego. Szerzej na temat plików cookies w załączniku pod nazwą polityka plików cookies dostępnym na stronie głównej http://sklep-ogrodniczy24.pl/content/5-polityka-cookies

* zbiór danych osobowych został zgłoszony w dniu 14.04.2015, informacja o wpisie zbioru zostanie zamieszczona niezwłocznie po uzyskani zaświadczenia z numerem zbioru, o czym użytkownicy zostaną poinformowani.