Regulamin sklepu

I. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator- Jacek Gmurowski, prowadzący działalność gospodarczą pod ABC ogrodnictwa Jacek Gmurowski, NIP 1251018110, Regon 016333048, posługujący się dla potrzeb z klientami adresem poczty elektronicznej kontakt@sklep-ogrodniczy24.pl, oraz numerem telefonu 886 380 896.
 2. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę sprzedaży towaru oferowanego przez sklep internetowy.
 3. Regulamin- niniejszy regulamin.
 4. Sklep internetowy- sklep internetowy prowadzony przez administratora pod domeną sklep-ogrodniczy24.pl.
 5. Towar- produkty, które klient może nabyć w sklepie internetowym.
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy administratorem sklepu, a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 7. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Konsument- Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Użytkownik- osoba fizyczna, lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze sklepu.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep-ogrodniczy24.pl.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Jacek Gmurowski, prowadzący działalność gospodarczą pod ABC ogrodnictwa Jacek Gmurowski, 05-091 Ząbki, ul. Józefa Piłsudskiego 105/51, NIP 1251018110, Regon 016333048.
 4. Klienci sklepu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu na stronie internetowej sklepu w zakładce http://sklep-ogrodniczy24.pl/content/3-regulamin. Klienci sklepu mogą regulamin, przetwarzać, pobierać, a także drukować.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Złożone zamówienie, oraz zamówienia już wcześniej dokonane widoczne są również na koncie Klienta założonym na stronie internetowej sklepu.
 6. Informacje o Towarach oferowanych przez sklep internetowy, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 7. Administrator za pośrednictwem sklepu internetowego umożliwia Użytkownikowi stworzenie konta w sklepie, pozwalającego na korzystanie z usług sklepu oraz na dokonywanie zakupu towarów.
 8. Umowa na świadczenie usługi i założenie konta zostaje zawarta z chwilą założenia konta przez użytkownika na zasadach opisanych poniżej.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym naruszającym prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa podczas korzystania ze sklepu internetowego.

III. Dane identyfikacyjne Administratora.

 1. Usługi oferowane przez sklep świadczone są przez Jacka Gmurowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABC ogrodnictwa Jacek Gmurowski,  z siedzibą z siedzibą w Ząbkach przy ul. Powstańców 2A m. 57, NIP 1251018110, REGON 016333048.
 2. Kontakt z Administratorem: tel 886 380 896, adres e-mail: kontakt@sklep-ogrodniczy24.pl, adres do korespondencji ABC ogrodnictwa, 05-091 Ząbki, ul. Powstańców 2A m. 57.
 3. Usługi świadczone Administratora polegają na umożliwieniu użytkownikom sklepu kupna towarów oferowanych przez Administratora.

IV. Procedura zakładania konta.

 1. W celu dokonania rejestracji konta w serwisie Użytkownik powinien:
  1. przejść do strony rejestracji,
  2. wypełnić formularz rejestracyjny, podając prawdziwe dane, tj. Imię, Nazwisko, E-mail, Hasło.
  3. zaakceptować Regulamin, oraz politykę prywatności
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych,
 2. Dane podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji muszą być prawdziwe oraz aktualne.
 3. Użytkownik podaje dane, o których mowa w ust. 1 dobrowolnie.
 4. Każdy użytkownik może usunąć swoje konto bez podania przyczyny co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. W celu usunięcia konta Użytkownik winien wysłać takie żądanie na adres e-mail kontakt@sklep-ogrodniczy24.pl lub złożyć je telefonicznie pod numerem 886 380 896.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego konta w sklepie.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania do konta osobom trzecim.

V. Zasady i procedura składania zamówień.

 1. Administrator umożliwia składanie zamówień:
  • za pośrednictwem Sklepu wypełniając formularz
  • telefoniczne pod nr tel. 886 380 896. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.
  • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: kontakt@sklep-ogrodniczy24.pl). W wiadomości Użytkownik winien wskazać wszelkie dane niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia, w szczególności: rodzaj i ilość zamówionego towaru, dane kontaktowe, adres do wysyłki.
 2. Przed złożeniem zamówienia w sklepie użytkownik jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Składając zamówienie Użytkownik oświadcza jednocześnie, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, oraz iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 3. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez sklep podawane są w złotych polskich i zawierają należne podatki, a nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 5. Do kwoty zamówienia wlicza się wszystkie produkty objęte jednym zamówieniem.
 6. Ewentualne zmiany cen towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 7. W celu złożenia zamówienia poprzez Sklep należy wybrać towar, w szczególności określić jego ilość oraz inne właściwe dla danego towaru cechy.
 8. Po dokonaniu wyboru towaru Klient winien wybrać sposób dostawy oraz zapłaty za towar.
 9. Po dokonaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych czynności, oraz podaniu danych niezbędnych do prawidłowego złożenia zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
 10. Zamówienie jest złożone w chwili wybrania przez Klienta przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Użytkownikiem.
 11. Do momentu przekazania paczki doręczycielowi Użytkownik ma możliwość anulowania lub zmiany zamówienia w tym celu powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem. Dane do kontaktu z Administratorem podane są w dziale III ust. 2.
 12. Zobowiązania Klienta w stosunku do Sprzedawcy wygasają z momentem zapłaty za zamówiony towar.
 13. W przypadku bezpodstawnego uchylania się przez Klienta od odbioru przesyłki. Klient jest zobowiązany zwrócić Sklepowi wszelkie koszty, które sklep poniósł w związku z realizacją zamówienia.

VI. Czas realizacji zamówień.

 1. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje w terminie określonym na stronie produktu. W tym czasie przesyłka zostaje przekazana do dostarczenia firmie kurierskiej lub przygotowana do odbioru osobistego w Sklepie.
 2. O przekazaniu zamówienia do dostarczenia Sklep poinformuje Użytkownika wiadomością wysłaną na podany w zamówieniu adres e-mail.
 3. Czas dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.
 4. Po przekazaniu paczki doręczycielowi, doręczyciel wyślę na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomość w której będzie się znajdował link do śledzenia paczki.
 5. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 6. Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem Sklep internetowy nie może zrealizować zamówienia w całości, Administrator zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i zwróci Klientowi wpłacone przez niego pieniądze na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W razie nie wskazania rachunku bankowego Sklep internetowy zwróci użytkownikowi pieniądze przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Zawiadomienie o niemożności zrealizowania umowy zostanie wysłane na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu.

VII. Płatność.

 1. Sposoby płatności określa załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

VIII. Dostawa.

 1. Sposoby i koszty dostawy określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

IX. Uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez konsumenta zakupionego towaru. Prawo do odstąpienie przysługuje bez podania jakiejkolwiek przyczyn.
 2. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie towaru.
 3. W celu odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa w ust. 1 winien złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić w formie pisemnej i następnie przesłane na adres Administratora lub w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e- mail wysłanej na adres poczty elektronicznej administratora. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić za pomocą przesłania do siedziby sprzedawcy lub na adres e-mail formularza o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia wystarczy nadanie go na poczcie w przed końcem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w ust. 1 lub wprowadzenie go do systemu informatycznego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony sobie świadczyły nawzajem ulega zwrotowi.
 6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta będącego konsumentem o otrzymaniu takiego oświadczenia wiadomością e-mail przesłaną na adres wskazany przez Klienta.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy należy odesłać Towar na adres ABC ogrodnictwa, 03-879 Warszawa, ul. Przecławska 5 bud. 7A lok. 1 z dopiskiem ZWROT, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Chyba, że sklep internetowy zaoferował, iż sam odbierze towar od konsumenta.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient będzie obowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu płatności otrzymanych przez Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym że jeżeli sprzedawca nie odbiera towaru osobiście zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia sprzedawcy zwróconego towaru, lub przesłania informacji o jego nadaniu na adres e-mail sprzedawcy.
 11. Zwrot płatności następuje w takim sam sposób w jaki płatności dokonał Klient będący konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zażyczy sobie innego sposobu zwrotu płatności.

X. Reklamacje

 1. Administrator będący właścicielem sklepu internetowego odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta, za niezgodność towaru z umową.
 2. Klient ma prawo zgłosić reklamację w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się wady towaru.
 3. Klient będący konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu produktu.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie informacji o reklamacji na poczcie, lub przesłanie jej na e-mail sprzedawcy przed upływem terminu.
 5. Reklamację wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres ABC ogrodnictwa, 03-879 Warszawa, ul. Przecławska 5 bud. 7A lok. 1 z dopiskiem REKLAMACJA.
 6. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 7. Informacja o reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane użytkownika, numer zamówienia, dokument potwierdzający nabycie towaru w sklepie internetowym.
 8. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu należy zgłaszać na adres ABC ogrodnictwa, 05-091 Ząbki, ul. Powstańców 2A m. 57 lub e-mail kontakt@sklep-ogrodniczy24.pl
 3. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług.

 1. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym celu należy usunąć konto z ze sklepu internetowego. W przypadku wypowiedzenia umowy wszelkie dane Klienta zostają usunięte z serwisu.
 2. Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia założenia konta w sklepie internetowym.

XIII. Dane techniczne.

Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest dostęp do Internetu. Sprawne działanie serwisu jest możliwe przy użyciu najnowszych wersji oprogramowania do przeglądania witryn internetowych. Ponadto użytkownik winien mieć włączoną usługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczkę Adobe flash.

XIV. Zmiany.

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach sklepu. W przypadku zmiany regulaminu Klienci zostaną o tym poinformowani na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

XV. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nieważne lub okaże się nieważne w przyszłości to traci ono moc a w jego miejsce wchodzą odpowiednie przepisy ustawowe, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień regulaminu.

Załączniki:

 1. Wzór formularza odstąpienia
 2. Polityka prywatnosci
 3. Polityka Cookies
 4. Sposoby płatności
 5. Sposoby i koszt dostawy